رئیس کل بانک مرکزی در مورد مؤسسات مالی به نمایندگان گزارش می‌دهد

رئیس کل بانک مرکزی در مورد مؤسسات مالی به نمایندگان گزارش می‌دهد
دستورکار جلسات علنی مجلس در هفته آینده اعلام شد که بر این اساس رئیس کل بانک مرکزی در مورد مشکلات موسسات مالی و اعتباری به نمایندگان مجلس گزارش خواهد داد.

رئیس کل بانک مرکزی در مورد مؤسسات مالی به نمایندگان گزارش می‌دهد

دستورکار جلسات علنی مجلس در هفته آینده اعلام شد که بر این اساس رئیس کل بانک مرکزی در مورد مشکلات موسسات مالی و اعتباری به نمایندگان مجلس گزارش خواهد داد.
رئیس کل بانک مرکزی در مورد مؤسسات مالی به نمایندگان گزارش می‌دهد

ممکن است بپسندید...