شمال مصر به خاک و خون کشیده شد

شمال مصر به خاک و خون کشیده شد
در حمله افراد مسلح به یک مسجد در شمال منطقه «سینا» در مصر، تا کنون ۵۰ تن کشته شده‌اند.

شمال مصر به خاک و خون کشیده شد

در حمله افراد مسلح به یک مسجد در شمال منطقه «سینا» در مصر، تا کنون ۵۰ تن کشته شده‌اند.
شمال مصر به خاک و خون کشیده شد

ممکن است بپسندید...