نقد حقوقی گفته‌های وزیر اقتصاد

نقد حقوقی گفته‌های وزیر اقتصاد
گمرک مشتاق به اعلام جرم در خصوص قاچاق نیست و تمایل دارد که اعلام کند که تنها یک «تخلف گمرکی» اتفاق افتاده است.

نقد حقوقی گفته‌های وزیر اقتصاد

گمرک مشتاق به اعلام جرم در خصوص قاچاق نیست و تمایل دارد که اعلام کند که تنها یک «تخلف گمرکی» اتفاق افتاده است.
نقد حقوقی گفته‌های وزیر اقتصاد

ممکن است بپسندید...