هیچ سلاحی برای گروه پ. ک. ک. ارسال نخواهد شد

هیچ سلاحی برای گروه پ. ک. ک. ارسال نخواهد شد
رئیس جمهور آمریکا به همتای ترکیه‌ای خود اطمینان داده است که واشنگتن دیگر هیچ سلاحی را در اختیار گروه‌های پ. ک. ک؛ و پی وای دی قرار نخواهد داد.

هیچ سلاحی برای گروه پ. ک. ک. ارسال نخواهد شد

رئیس جمهور آمریکا به همتای ترکیه‌ای خود اطمینان داده است که واشنگتن دیگر هیچ سلاحی را در اختیار گروه‌های پ. ک. ک؛ و پی وای دی قرار نخواهد داد.
هیچ سلاحی برای گروه پ. ک. ک. ارسال نخواهد شد

ممکن است بپسندید...