ولیعهد جوان و کفش‌های پاشنه بلند

ولیعهد جوان و کفش‌های پاشنه بلند
خیلی چیزها را شاید بتوان با بزک کردن تا حدی قابل تحمل و یا حتی فریبنده کرد اما بدون شک آرایش کردن یک عجوزه، تنها نتیجه‌ای چندش‌آور و در عین حال مضحک خواهد داشت.

ولیعهد جوان و کفش‌های پاشنه بلند

خیلی چیزها را شاید بتوان با بزک کردن تا حدی قابل تحمل و یا حتی فریبنده کرد اما بدون شک آرایش کردن یک عجوزه، تنها نتیجه‌ای چندش‌آور و در عین حال مضحک خواهد داشت.
ولیعهد جوان و کفش‌های پاشنه بلند

ممکن است بپسندید...