آخوندی اجاره‌نشین نبوده که درد مردم را بداند/ چطور برای خرید هواپیما پول هست ولی برای حل معضل مسکن نه؟

آخوندی اجاره‌نشین نبوده که درد مردم را بداند/ چطور برای خرید هواپیما پول هست ولی برای حل معضل مسکن نه؟
نماینده مردم ارومیه گفت: چطور دولت برای خرید هواپیما‌ها و دیگر موارد غیرضروری اعتبار در اختیار دارد، اما برای مسکن مردم اعتبار ندارد؟!

آخوندی اجاره‌نشین نبوده که درد مردم را بداند/ چطور برای خرید هواپیما پول هست ولی برای حل معضل مسکن نه؟

نماینده مردم ارومیه گفت: چطور دولت برای خرید هواپیما‌ها و دیگر موارد غیرضروری اعتبار در اختیار دارد، اما برای مسکن مردم اعتبار ندارد؟!
آخوندی اجاره‌نشین نبوده که درد مردم را بداند/ چطور برای خرید هواپیما پول هست ولی برای حل معضل مسکن نه؟

ممکن است بپسندید...