اپیدیمی خشونت های اجتماعی برگزار شد

اپیدیمی خشونت های اجتماعی برگزار شد
اپیدیمی خشونت های اجتماعی به همت انجمن علمی گروه روانشناسی و علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور اردبیل و با حضور فریبا محمدلو مدیر کل دفتر امور بانوان استان اردبیل برگزار گردید.

اپیدیمی خشونت های اجتماعی برگزار شد

اپیدیمی خشونت های اجتماعی به همت انجمن علمی گروه روانشناسی و علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور اردبیل و با حضور فریبا محمدلو مدیر کل دفتر امور بانوان استان اردبیل برگزار گردید.
اپیدیمی خشونت های اجتماعی برگزار شد

ممکن است بپسندید...