علم و پژوهش از محورهای اصلی مقابله با نظام سلطه است

علم و پژوهش از محورهای اصلی مقابله با نظام سلطه است
رئیس سازمان بسیج علمی گفت: امروز اگر قرار است انقلاب اسلامی روبروی نظام سلطه بایستد یکی از محورهای اصلی و کاربردی در این مهم بحث علمی و پژوهشی است.

علم و پژوهش از محورهای اصلی مقابله با نظام سلطه است

رئیس سازمان بسیج علمی گفت: امروز اگر قرار است انقلاب اسلامی روبروی نظام سلطه بایستد یکی از محورهای اصلی و کاربردی در این مهم بحث علمی و پژوهشی است.
علم و پژوهش از محورهای اصلی مقابله با نظام سلطه است

ممکن است بپسندید...