بررسی روند پیش تولید «سلمان فارسی» با حضور معاون سیما

بررسی روند پیش تولید «سلمان فارسی» با حضور معاون سیما
دکتر مرتضی میرباقری معاون سیما و دکتر کرمی رئیس مرکز سیما‌فیلم، روز گذشته (شنبه ۴ آذرماه) با حضور در دفتر پروژه «سلمان فارسی» در جریان مراحل پیشرفت آن قرار گرفتند.

بررسی روند پیش تولید «سلمان فارسی» با حضور معاون سیما

دکتر مرتضی میرباقری معاون سیما و دکتر کرمی رئیس مرکز سیما‌فیلم، روز گذشته (شنبه ۴ آذرماه) با حضور در دفتر پروژه «سلمان فارسی» در جریان مراحل پیشرفت آن قرار گرفتند.
بررسی روند پیش تولید «سلمان فارسی» با حضور معاون سیما

ممکن است بپسندید...