راز پریشانی روزنامه‌های زنجیره‌ای

راز پریشانی روزنامه‌های زنجیره‌ای
روزنامه‌های زنجیره‌ای وابسته به جریان غربگرا، از شکست داعش در عراق و سوریه خوشحال نشدند و با مردم نیز در جشن پیروزی محور مقاومت همراه نگردیدند. راز پریشانی غربگرایان چیست؟

راز پریشانی روزنامه‌های زنجیره‌ای

روزنامه‌های زنجیره‌ای وابسته به جریان غربگرا، از شکست داعش در عراق و سوریه خوشحال نشدند و با مردم نیز در جشن پیروزی محور مقاومت همراه نگردیدند. راز پریشانی غربگرایان چیست؟
راز پریشانی روزنامه‌های زنجیره‌ای

ممکن است بپسندید...