عمل موفقیت آمیز پیوند عصب توسط متخصصان علوم پزشکی مشهد انجام شد

عمل موفقیت آمیز پیوند عصب توسط متخصصان علوم پزشکی مشهد انجام شد
رئیس مرکز آموزشی پژوهشی درمانی طالقانی از مراکز زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد از انجام عمل موفقیت آمیز پیوند عصب در این مرکز خبر داد.

عمل موفقیت آمیز پیوند عصب توسط متخصصان علوم پزشکی مشهد انجام شد

رئیس مرکز آموزشی پژوهشی درمانی طالقانی از مراکز زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد از انجام عمل موفقیت آمیز پیوند عصب در این مرکز خبر داد.
عمل موفقیت آمیز پیوند عصب توسط متخصصان علوم پزشکی مشهد انجام شد

ممکن است بپسندید...