هدف از استعفای حریری متشج کردن لبنان بود

هدف از استعفای حریری متشج کردن لبنان بود
مسئول روابط خارجی حزب‌الله از آمادگی این جنبش برای گفت‌وگوی حقیقی در داخل لبنان خبر داد.

هدف از استعفای حریری متشج کردن لبنان بود

مسئول روابط خارجی حزب‌الله از آمادگی این جنبش برای گفت‌وگوی حقیقی در داخل لبنان خبر داد.
هدف از استعفای حریری متشج کردن لبنان بود

ممکن است بپسندید...