کسانی که برای «مقاومت» تاریخ انقضا تعیین کردند، به بلوغ سیاسی نرسیدند/ پیروزی بر داعش مقدمه فتوحات بزرگ‌تر است

کسانی که برای «مقاومت» تاریخ انقضا تعیین کردند، به بلوغ سیاسی نرسیدند/ پیروزی بر داعش مقدمه فتوحات بزرگ‌تر است
کارشناس سیاست خارجی با اشاره به زمزمه هایی مبنی بر اینکه با پایان یافت عمر داعش، ماموریت جبهه مقاومت نیز در منطقه به پایان می‌رسد گفت: چنین نگاهی به جبهه مقاومت نابخردانه، و مغرضانه است.

کسانی که برای «مقاومت» تاریخ انقضا تعیین کردند، به بلوغ سیاسی نرسیدند/ پیروزی بر داعش مقدمه فتوحات بزرگ‌تر است

کارشناس سیاست خارجی با اشاره به زمزمه هایی مبنی بر اینکه با پایان یافت عمر داعش، ماموریت جبهه مقاومت نیز در منطقه به پایان می‌رسد گفت: چنین نگاهی به جبهه مقاومت نابخردانه، و مغرضانه است.
کسانی که برای «مقاومت» تاریخ انقضا تعیین کردند، به بلوغ سیاسی نرسیدند/ پیروزی بر داعش مقدمه فتوحات بزرگ‌تر است

ممکن است بپسندید...