۶ محقق دانشگاه علوم پزشکی مشهد در جمع دانشمندان یک درصد برتر جهان قرار گرفتند

۶ محقق دانشگاه علوم پزشکی مشهد در جمع دانشمندان یک درصد برتر جهان قرار گرفتند
سه تن دیگر از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به جمع دانشمندان یک درصد برتر جهان پیوستند و تعداد دانشمندان یک درصد جهان این دانشگاه به شش نفر رسید.

۶ محقق دانشگاه علوم پزشکی مشهد در جمع دانشمندان یک درصد برتر جهان قرار گرفتند

سه تن دیگر از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به جمع دانشمندان یک درصد برتر جهان پیوستند و تعداد دانشمندان یک درصد جهان این دانشگاه به شش نفر رسید.
۶ محقق دانشگاه علوم پزشکی مشهد در جمع دانشمندان یک درصد برتر جهان قرار گرفتند

ممکن است بپسندید...