درگیری با نظامیان بحرینی در نزدیکی منزل شیخ عیسی قاسم

درگیری با نظامیان بحرینی در نزدیکی منزل شیخ عیسی قاسم
منابع بحرینی از حمله نظامیان بحرینی به تظاهرات کنندگان در نزدیکی منزل مسکونی شیخ عیسی قاسم در منطقه محاصره شده الدراز خبر دادند.

درگیری با نظامیان بحرینی در نزدیکی منزل شیخ عیسی قاسم

منابع بحرینی از حمله نظامیان بحرینی به تظاهرات کنندگان در نزدیکی منزل مسکونی شیخ عیسی قاسم در منطقه محاصره شده الدراز خبر دادند.
درگیری با نظامیان بحرینی در نزدیکی منزل شیخ عیسی قاسم

ممکن است بپسندید...