لعن مسلمین توسط یکدیگر تنها درخت‌کینه را رشد می‌دهد/ برنامه جامع زندگی توسط موعود به بشر ارائه خواهد شد

لعن مسلمین توسط یکدیگر تنها درخت‌کینه را رشد می‌دهد/ برنامه جامع زندگی توسط موعود به بشر ارائه خواهد شد
حجت الاسلام سلطانی با اساره به عمل خرافی برخی در روز نهم ربیع گفت: آن چیزی که از سب و لعن رشد می‌کند تنها درخت کینه و عداوت است و نتیجه دیگری ندارد.

لعن مسلمین توسط یکدیگر تنها درخت‌کینه را رشد می‌دهد/ برنامه جامع زندگی توسط موعود به بشر ارائه خواهد شد

حجت الاسلام سلطانی با اساره به عمل خرافی برخی در روز نهم ربیع گفت: آن چیزی که از سب و لعن رشد می‌کند تنها درخت کینه و عداوت است و نتیجه دیگری ندارد.
لعن مسلمین توسط یکدیگر تنها درخت‌کینه را رشد می‌دهد/ برنامه جامع زندگی توسط موعود به بشر ارائه خواهد شد

ممکن است بپسندید...