الحشد الشعبی به دور از انتخابات آتی خواهد بود

الحشد الشعبی به دور از انتخابات آتی خواهد بود
سخنگوی رسمی نیروهای الحشد الشعبی عراق می‌گوید کسانی که به دنبال نامزد شدن در انتخابات پارلمانی هستند باید از الحشد الشعبی استعفا بدهند.

الحشد الشعبی به دور از انتخابات آتی خواهد بود

سخنگوی رسمی نیروهای الحشد الشعبی عراق می‌گوید کسانی که به دنبال نامزد شدن در انتخابات پارلمانی هستند باید از الحشد الشعبی استعفا بدهند.
الحشد الشعبی به دور از انتخابات آتی خواهد بود

ممکن است بپسندید...