بررسی طرح تقویت بسیج مستضعفین در جلسه فردای شورای نگهبان

بررسی طرح تقویت بسیج مستضعفین در جلسه فردای شورای نگهبان
طرح تقویت سازمان بسیج مستضعفین در جلسه فردای اعضای شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بررسی طرح تقویت بسیج مستضعفین در جلسه فردای شورای نگهبان

طرح تقویت سازمان بسیج مستضعفین در جلسه فردای اعضای شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بررسی طرح تقویت بسیج مستضعفین در جلسه فردای شورای نگهبان

ممکن است بپسندید...