جزئیات زمان و نحوه دریافت «وام ضروری» بازنشستگان کشوری اعلام شد

جزئیات زمان و نحوه دریافت «وام ضروری» بازنشستگان کشوری اعلام شد
مراسم قرعه‌کشی پرداخت «وام ضروری» بازنشستگان کشوری انجام شد و در آن جزئیات زمان و نحوه دریافت «وام ضروری» بازنشستگان کشوری اعلام شد

جزئیات زمان و نحوه دریافت «وام ضروری» بازنشستگان کشوری اعلام شد

مراسم قرعه‌کشی پرداخت «وام ضروری» بازنشستگان کشوری انجام شد و در آن جزئیات زمان و نحوه دریافت «وام ضروری» بازنشستگان کشوری اعلام شد
جزئیات زمان و نحوه دریافت «وام ضروری» بازنشستگان کشوری اعلام شد

ممکن است بپسندید...