دانشجویان دانشگاه صنعت نفت اهواز مراسم نمادین شام غریبان برگزار کردند!

دانشجویان دانشگاه صنعت نفت اهواز مراسم نمادین شام غریبان برگزار کردند!
دانشجویان دانشگاه صنعت نفت اهواز با گذشت ۱۱ روز از تحصن و تعطیلی کلاس‌ها، شب گذشته طی اقدامی، مراسم نمادین شام غریبان برای این دانشگاه برگزار کردند.

دانشجویان دانشگاه صنعت نفت اهواز مراسم نمادین شام غریبان برگزار کردند!

دانشجویان دانشگاه صنعت نفت اهواز با گذشت ۱۱ روز از تحصن و تعطیلی کلاس‌ها، شب گذشته طی اقدامی، مراسم نمادین شام غریبان برای این دانشگاه برگزار کردند.
دانشجویان دانشگاه صنعت نفت اهواز مراسم نمادین شام غریبان برگزار کردند!

ممکن است بپسندید...