طرح ساماندهی دستفروشان مترو تا آخر آذر آماده می‌شود/ بنا داریم فضای فرهنگسراها را سامان دهیم

طرح ساماندهی دستفروشان مترو تا آخر آذر آماده می‌شود/ بنا داریم فضای فرهنگسراها را سامان دهیم
عضو شورای شهر: ما ابتدای باید بسته سیاستی را به کمیسیون بیاوریم و سپس از کمیسیون به صحن و بعد از آن نیز به شهرداری ارسال می‌کنیم. این یکی از راه حل‌های خوبی خواهد بود که بتواند گونه‌های دستفروشی را در تعامل با شهروندان حل و فصل کند.

طرح ساماندهی دستفروشان مترو تا آخر آذر آماده می‌شود/ بنا داریم فضای فرهنگسراها را سامان دهیم

عضو شورای شهر: ما ابتدای باید بسته سیاستی را به کمیسیون بیاوریم و سپس از کمیسیون به صحن و بعد از آن نیز به شهرداری ارسال می‌کنیم. این یکی از راه حل‌های خوبی خواهد بود که بتواند گونه‌های دستفروشی را در تعامل با شهروندان حل و فصل کند.
طرح ساماندهی دستفروشان مترو تا آخر آذر آماده می‌شود/ بنا داریم فضای فرهنگسراها را سامان دهیم

ممکن است بپسندید...