موافقت شورای ساخت با سه فیلم‌نامه

موافقت شورای ساخت با سه فیلم‌نامه
شورای صدور پروانه ساخت با سه فیلمنامه در جلسه ۵ آذر موافقت کرد.

موافقت شورای ساخت با سه فیلم‌نامه

شورای صدور پروانه ساخت با سه فیلمنامه در جلسه ۵ آذر موافقت کرد.
موافقت شورای ساخت با سه فیلم‌نامه

ممکن است بپسندید...