آخرین وضعیت زمین‌های دانشگاه شهید بهشتی چگونه است؟/ حصار کشی ضلع غربی

آخرین وضعیت زمین‌های دانشگاه شهید بهشتی چگونه است؟/ حصار کشی ضلع غربی
رئیس دانشگاه شهید بهشتی آخرین وضعیت زمین‌های این دانشگاه که دعاوی بر روی آنها وجود داشت را اعلام کرد.

آخرین وضعیت زمین‌های دانشگاه شهید بهشتی چگونه است؟/ حصار کشی ضلع غربی

رئیس دانشگاه شهید بهشتی آخرین وضعیت زمین‌های این دانشگاه که دعاوی بر روی آنها وجود داشت را اعلام کرد.
آخرین وضعیت زمین‌های دانشگاه شهید بهشتی چگونه است؟/ حصار کشی ضلع غربی

ممکن است بپسندید...