کاهش واردات نمونه های خارجی محصولات دانش بنیان را پیگیری می کنم

کاهش واردات نمونه های خارجی محصولات دانش بنیان را پیگیری می کنم
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: کاهش یا جلوگیری از واردات نمونه های مشابه خارجی محصولات فناورانه تولید شده توسط شرکت های دانش بنیان کشورمان را پیگیری می کنم.

کاهش واردات نمونه های خارجی محصولات دانش بنیان را پیگیری می کنم

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: کاهش یا جلوگیری از واردات نمونه های مشابه خارجی محصولات فناورانه تولید شده توسط شرکت های دانش بنیان کشورمان را پیگیری می کنم.
کاهش واردات نمونه های خارجی محصولات دانش بنیان را پیگیری می کنم

ممکن است بپسندید...