بنزین به اندازه کافی در کرمان هست؛ مردم به جایگاه‌ها هجوم نبرند

بنزین به اندازه کافی در کرمان هست؛ مردم به جایگاه‌ها هجوم نبرند

بنزین به اندازه کافی در کرمان هست؛ مردم به جایگاه‌ها هجوم نبرند

بنزین به اندازه کافی در کرمان هست؛ مردم به جایگاه‌ها هجوم نبرند

ممکن است بپسندید...