شاعر «آمدم ای شاه پناهم بده» درگذشت

شاعر «آمدم ای شاه پناهم بده» درگذشت
حبیب‌الله چایچیان (حسان)، از شاعران آیینی و شاعر «آمدم ای شاه پناهم بده» و «امشب شهادت‌نامه عشاق امضا می‌شود» درگذشت.

شاعر «آمدم ای شاه پناهم بده» درگذشت

حبیب‌الله چایچیان (حسان)، از شاعران آیینی و شاعر «آمدم ای شاه پناهم بده» و «امشب شهادت‌نامه عشاق امضا می‌شود» درگذشت.
شاعر «آمدم ای شاه پناهم بده» درگذشت

ممکن است بپسندید...