کنسرت موسیقی طبل و فلوت در ماه فرهنگی ژاپن در ایران

کنسرت موسیقی طبل و فلوت در ماه فرهنگی ژاپن در ایران
سفارت ژاپن در ایران با همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران «ماه فرهنگی ژاپن» را همراه با اجرای کنسرت‌ها و مراسم‌های سنتی برگزار می‌کند.

کنسرت موسیقی طبل و فلوت در ماه فرهنگی ژاپن در ایران

سفارت ژاپن در ایران با همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران «ماه فرهنگی ژاپن» را همراه با اجرای کنسرت‌ها و مراسم‌های سنتی برگزار می‌کند.
کنسرت موسیقی طبل و فلوت در ماه فرهنگی ژاپن در ایران

ممکن است بپسندید...