گفت و شنود/قهوه داغ

گفت و شنود/قهوه داغ
‌می‌گویند دولت هیچ دستاوردی نداشته است بنابراین اگر قصد داری برای سال ۱۴۰۰ نامزد ریاست جمهوری بشوی باید استعفا بدهی تا ناکارآمدی دولت به حساب تو نوشته نشود!

گفت و شنود/قهوه داغ

‌می‌گویند دولت هیچ دستاوردی نداشته است بنابراین اگر قصد داری برای سال ۱۴۰۰ نامزد ریاست جمهوری بشوی باید استعفا بدهی تا ناکارآمدی دولت به حساب تو نوشته نشود!
گفت و شنود/قهوه داغ

ممکن است بپسندید...