استفاده از نرم افزار کسپرسکی در نهادهای دولتی انگلیس ممنوع شد

استفاده از نرم افزار کسپرسکی در نهادهای دولتی انگلیس ممنوع شد
آژانس امنیت سایبری انگلیس از نهادهای دولتی این کشور خواسته که از نرم افزار معروف ضد ویروس ساخت روسیه به دلیل احتمال رخنه سایبری این کشور استفاده نکنند.

استفاده از نرم افزار کسپرسکی در نهادهای دولتی انگلیس ممنوع شد

آژانس امنیت سایبری انگلیس از نهادهای دولتی این کشور خواسته که از نرم افزار معروف ضد ویروس ساخت روسیه به دلیل احتمال رخنه سایبری این کشور استفاده نکنند.
استفاده از نرم افزار کسپرسکی در نهادهای دولتی انگلیس ممنوع شد

ممکن است بپسندید...