دانشکده نفت آبادان تا اطلاع ثانوی تعطیل است!

دانشکده نفت آبادان تا اطلاع ثانوی تعطیل است!
پس از گذشت بیش از دو هفته از تحصن دانشجویان دانشکده صنعت نفت، طی پیامکی آموزش این دانشکده خبر از تعطیلی تا اطلاع ثانوی داد.

دانشکده نفت آبادان تا اطلاع ثانوی تعطیل است!

پس از گذشت بیش از دو هفته از تحصن دانشجویان دانشکده صنعت نفت، طی پیامکی آموزش این دانشکده خبر از تعطیلی تا اطلاع ثانوی داد.
دانشکده نفت آبادان تا اطلاع ثانوی تعطیل است!

ممکن است بپسندید...