سخنگوی سپاه: کمک به زلزله زدگان پدیده ای جدید از نمایش انسجام ملی بود

سخنگوی سپاه: کمک به زلزله زدگان پدیده ای جدید از نمایش انسجام ملی بود

سخنگوی سپاه: کمک به زلزله زدگان پدیده ای جدید از نمایش انسجام ملی بود

سخنگوی سپاه: کمک به زلزله زدگان پدیده ای جدید از نمایش انسجام ملی بود

ممکن است بپسندید...