قاسمی: تروریسم به هیچ اصول اخلاقی و انسانی معتقد و پایبند نیست

قاسمی: تروریسم به هیچ اصول اخلاقی و انسانی معتقد و پایبند نیست
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به حمله تروریستی به خوابگاه دانشجویان در پیشاور پاکستان گفت که تروریسم به هیچ اصول اخلاقی و انسانی معتقد و پایبند نیست.

قاسمی: تروریسم به هیچ اصول اخلاقی و انسانی معتقد و پایبند نیست

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به حمله تروریستی به خوابگاه دانشجویان در پیشاور پاکستان گفت که تروریسم به هیچ اصول اخلاقی و انسانی معتقد و پایبند نیست.
قاسمی: تروریسم به هیچ اصول اخلاقی و انسانی معتقد و پایبند نیست

ممکن است بپسندید...