مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم استعفا داد

مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم استعفا داد
مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم استعفا داد و رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم طی حکمی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی را جایگزین وی کرد.

مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم استعفا داد

مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم استعفا داد و رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم طی حکمی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی را جایگزین وی کرد.
مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم استعفا داد

ممکن است بپسندید...