کارکرد اجتماعی بسیج مورد توجه قرار گیرد

کارکرد اجتماعی بسیج مورد توجه قرار گیرد
فرمانده سپاه امام رضا(ع) خراسان رضوی کادرسازی در بسیج را مهم دانست و گفت: به موازات این مهم باید در ساخت جامعه اسلامی وارد شویم و یکی از موضوعات جدی ما کارکرد اجتماعی بسیج است.

کارکرد اجتماعی بسیج مورد توجه قرار گیرد

فرمانده سپاه امام رضا(ع) خراسان رضوی کادرسازی در بسیج را مهم دانست و گفت: به موازات این مهم باید در ساخت جامعه اسلامی وارد شویم و یکی از موضوعات جدی ما کارکرد اجتماعی بسیج است.
کارکرد اجتماعی بسیج مورد توجه قرار گیرد

ممکن است بپسندید...