استعفای مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران

استعفای مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران
محمد محمدی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران استعفا کرد.

استعفای مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران

محمد محمدی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران استعفا کرد.
استعفای مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران

ممکن است بپسندید...