تذکر علی اعطا سخنگوی شورای اسلامی شهر/حق بیمه جامع مسئولیت پرداخت شود

تذکر علی اعطا سخنگوی شورای اسلامی شهر/حق بیمه جامع مسئولیت پرداخت شود
تذکر علی اعطا سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران بر لزوم پرداخت حق بیمه جامع مسئولیت شهرداری به شرکت‌های طرف قرارداد.

تذکر علی اعطا سخنگوی شورای اسلامی شهر/حق بیمه جامع مسئولیت پرداخت شود

تذکر علی اعطا سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران بر لزوم پرداخت حق بیمه جامع مسئولیت شهرداری به شرکت‌های طرف قرارداد.
تذکر علی اعطا سخنگوی شورای اسلامی شهر/حق بیمه جامع مسئولیت پرداخت شود

ممکن است بپسندید...