جان باختگان زلزله استان کرمانشاه به ۵۲۱ نفر رسیدند

جان باختگان زلزله استان کرمانشاه به ۵۲۱ نفر رسیدند
با اعلام پزشکی قانونی آمار تلفات زلزله استان کرمانشاه به ۵۲۱ نفر رسید که یک نفر مجهول الهویه است.

جان باختگان زلزله استان کرمانشاه به ۵۲۱ نفر رسیدند

با اعلام پزشکی قانونی آمار تلفات زلزله استان کرمانشاه به ۵۲۱ نفر رسید که یک نفر مجهول الهویه است.
جان باختگان زلزله استان کرمانشاه به ۵۲۱ نفر رسیدند

ممکن است بپسندید...