جدا شدن از بطن مردم؛ آسیب اصلی جریان دانشجویی

جدا شدن از بطن مردم؛ آسیب اصلی جریان دانشجویی
تشکل‌های دانشجویی که بنده سال‌ها در آنجا بودم و اکنون که از بیرون نگاه می‌کنم، احساس می‌کنم آسیبی که جریان دانشجویی ما دارد می‌بیند، جدا شدن از بطن مردم و نیازهای جامعه و اصلی است؛ یعنی تشکل‌های مختلف ما خیلی در فضاهای فانتزی سیاسی گیر افتاده‌اند.

جدا شدن از بطن مردم؛ آسیب اصلی جریان دانشجویی

تشکل‌های دانشجویی که بنده سال‌ها در آنجا بودم و اکنون که از بیرون نگاه می‌کنم، احساس می‌کنم آسیبی که جریان دانشجویی ما دارد می‌بیند، جدا شدن از بطن مردم و نیازهای جامعه و اصلی است؛ یعنی تشکل‌های مختلف ما خیلی در فضاهای فانتزی سیاسی گیر افتاده‌اند.
جدا شدن از بطن مردم؛ آسیب اصلی جریان دانشجویی

ممکن است بپسندید...