شکست والنسیا برابر تیم ۱۰ نفره ختافه/ ناکامی مدعیان تکمیل شد

شکست والنسیا برابر تیم ۱۰ نفره ختافه/ ناکامی مدعیان تکمیل شد
تیم فوتبال والنسیا در دیدار برابر ختافه شکست غیر منتظره ای را متحمل شد.

شکست والنسیا برابر تیم ۱۰ نفره ختافه/ ناکامی مدعیان تکمیل شد

تیم فوتبال والنسیا در دیدار برابر ختافه شکست غیر منتظره ای را متحمل شد.
شکست والنسیا برابر تیم ۱۰ نفره ختافه/ ناکامی مدعیان تکمیل شد

ممکن است بپسندید...