مذاکرات محرمانه «کوشنر» و ولیعهد عربستان؛ عامل آشوب در خاورمیانه

مذاکرات محرمانه «کوشنر» و ولیعهد عربستان؛ عامل آشوب در خاورمیانه
منابع آگاه می گویند که وزیر امور خارجه آمریکا بیش از پیش نگران آن است که گفتگوهای محرمانه میان «جرد کوشنر» و ولیعهد عربستان، منطقه خاورمیانه را به آشوب بکشاند.

مذاکرات محرمانه «کوشنر» و ولیعهد عربستان؛ عامل آشوب در خاورمیانه

منابع آگاه می گویند که وزیر امور خارجه آمریکا بیش از پیش نگران آن است که گفتگوهای محرمانه میان «جرد کوشنر» و ولیعهد عربستان، منطقه خاورمیانه را به آشوب بکشاند.
مذاکرات محرمانه «کوشنر» و ولیعهد عربستان؛ عامل آشوب در خاورمیانه

ممکن است بپسندید...