نشان جایزه مصطفی به ۲ دانشمند جهان اسلام اهدا شد

نشان جایزه مصطفی به ۲ دانشمند جهان اسلام اهدا شد
با حضور سورنا ستاری رئیس شورای سیاست گذاری جایزه مصطفی و معاون علمی فناوری رئیس جمهور، علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی، عبدالسلام المجالی رئیس آکادمی امور جهان اسلام از دو برگزیده جایزه مصطفی محمد امین شکراللهی و سامی ارل گلنبه تقدیر شد و نشان عالی علم و فناوری جهان اسلام به این دو دانشمند اهدا شد.

نشان جایزه مصطفی به ۲ دانشمند جهان اسلام اهدا شد

با حضور سورنا ستاری رئیس شورای سیاست گذاری جایزه مصطفی و معاون علمی فناوری رئیس جمهور، علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی، عبدالسلام المجالی رئیس آکادمی امور جهان اسلام از دو برگزیده جایزه مصطفی محمد امین شکراللهی و سامی ارل گلنبه تقدیر شد و نشان عالی علم و فناوری جهان اسلام به این دو دانشمند اهدا شد.
نشان جایزه مصطفی به ۲ دانشمند جهان اسلام اهدا شد

ممکن است بپسندید...