وزیرعلوم بر روزآمدسازی برنامه‌های درسی دانشگاه‌ها تاکید کرد

وزیرعلوم بر روزآمدسازی برنامه‌های درسی دانشگاه‌ها تاکید کرد
وزیرعلوم در بازدید ازحوزه معاونت آموزشی وزارت علوم برضرورت روزآمد سازی برنامه‌های درسی دانشگاه‌ها مبتنی بر نیازهای جدید تاکید کرد.

وزیرعلوم بر روزآمدسازی برنامه‌های درسی دانشگاه‌ها تاکید کرد

وزیرعلوم در بازدید ازحوزه معاونت آموزشی وزارت علوم برضرورت روزآمد سازی برنامه‌های درسی دانشگاه‌ها مبتنی بر نیازهای جدید تاکید کرد.
وزیرعلوم بر روزآمدسازی برنامه‌های درسی دانشگاه‌ها تاکید کرد

ممکن است بپسندید...