ترسیم و بازخوانی ابعاد خدمات علمی علامه طباطبایی ضرورتی انکارناپذیر است

ترسیم و بازخوانی ابعاد خدمات علمی علامه طباطبایی ضرورتی انکارناپذیر است
رئیس جمهور در پیامی به همایش بزرگداشت علامه طباطبایی تاکید کرد: ترسیم و بازخوانی ابعاد خدمات علمی علامه طباطبایی ضرورتی انکارناپذیر است.

ترسیم و بازخوانی ابعاد خدمات علمی علامه طباطبایی ضرورتی انکارناپذیر است

رئیس جمهور در پیامی به همایش بزرگداشت علامه طباطبایی تاکید کرد: ترسیم و بازخوانی ابعاد خدمات علمی علامه طباطبایی ضرورتی انکارناپذیر است.
ترسیم و بازخوانی ابعاد خدمات علمی علامه طباطبایی ضرورتی انکارناپذیر است

ممکن است بپسندید...