تشکل‌های دانشجویی باید مطالبات مردم را کسب کنند/ گفتمان جنبش دانشجویی یک گفتمان آزاداندیش است

تشکل‌های دانشجویی باید مطالبات مردم را کسب کنند/ گفتمان جنبش دانشجویی یک گفتمان آزاداندیش است
میزگرد دانشجویی با موضوع «رسالت‌های جنبش دانشجویی» با حضور نمایندگان تشکل‌های مختلف به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه شهید چمران برگزار شد.

تشکل‌های دانشجویی باید مطالبات مردم را کسب کنند/ گفتمان جنبش دانشجویی یک گفتمان آزاداندیش است

میزگرد دانشجویی با موضوع «رسالت‌های جنبش دانشجویی» با حضور نمایندگان تشکل‌های مختلف به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه شهید چمران برگزار شد.
تشکل‌های دانشجویی باید مطالبات مردم را کسب کنند/ گفتمان جنبش دانشجویی یک گفتمان آزاداندیش است

ممکن است بپسندید...