جهانگیری بیشتر از اصلاح‌طلب، یک تکنوکراتِ کارگزارانی است/ دست اصلاح‌طلبان به قدرت نمی‌رسد، چون ساختار نظام را نمی‌شناسند

جهانگیری بیشتر از اصلاح‌طلب، یک تکنوکراتِ کارگزارانی است/ دست اصلاح‌طلبان به قدرت نمی‌رسد، چون ساختار نظام را نمی‌شناسند
محسن مهدیان گفت: اصلاح‌طلبی محکوم است به حداقل‌ها در سیاست؛ این جریان در بهترین حالت یا نردبان پیشرفت تکنوکرات‌ها می‌شود یا اوج قدرتش در معاونت‌هاست.

جهانگیری بیشتر از اصلاح‌طلب، یک تکنوکراتِ کارگزارانی است/ دست اصلاح‌طلبان به قدرت نمی‌رسد، چون ساختار نظام را نمی‌شناسند

محسن مهدیان گفت: اصلاح‌طلبی محکوم است به حداقل‌ها در سیاست؛ این جریان در بهترین حالت یا نردبان پیشرفت تکنوکرات‌ها می‌شود یا اوج قدرتش در معاونت‌هاست.
جهانگیری بیشتر از اصلاح‌طلب، یک تکنوکراتِ کارگزارانی است/ دست اصلاح‌طلبان به قدرت نمی‌رسد، چون ساختار نظام را نمی‌شناسند

ممکن است بپسندید...