سهم تحقیق و توسعه از GDP ایران کمتر از یک درصد!/ تببین مختصات اقتصاد شهری دانش بنیان

سهم تحقیق و توسعه از GDP ایران کمتر از یک درصد!/ تببین مختصات اقتصاد شهری دانش بنیان
مدرس دانشگاه تهران با اشاره به اینکه سهم تحقیق و توسعه از GDP ایران کمتر از یک درصد است گفت: در اقتصاد نوین شهری، شهر‌ها می‌بایست با تخریب خلاق (Creative Destruction) مواجه شده و از تمرکز بر روی فعالیتهای منسوخ دست بردارند.

سهم تحقیق و توسعه از GDP ایران کمتر از یک درصد!/ تببین مختصات اقتصاد شهری دانش بنیان

مدرس دانشگاه تهران با اشاره به اینکه سهم تحقیق و توسعه از GDP ایران کمتر از یک درصد است گفت: در اقتصاد نوین شهری، شهر‌ها می‌بایست با تخریب خلاق (Creative Destruction) مواجه شده و از تمرکز بر روی فعالیتهای منسوخ دست بردارند.
سهم تحقیق و توسعه از GDP ایران کمتر از یک درصد!/ تببین مختصات اقتصاد شهری دانش بنیان

ممکن است بپسندید...