موگرینی: شماره تلفن آمریکا را به ما بدهید!

موگرینی: شماره تلفن آمریکا را به ما بدهید!
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در یک گفتگوی اختصاصی با اشاره به دیپلماسی بی ثبات و ناپایدار مقامات واشنگتن گفت: «حال نوبت اروپاست که بپرسد شماره تلفن آمریکا کدام است؟!»

موگرینی: شماره تلفن آمریکا را به ما بدهید!

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در یک گفتگوی اختصاصی با اشاره به دیپلماسی بی ثبات و ناپایدار مقامات واشنگتن گفت: «حال نوبت اروپاست که بپرسد شماره تلفن آمریکا کدام است؟!»
موگرینی: شماره تلفن آمریکا را به ما بدهید!

ممکن است بپسندید...