نجفی قول داده بود برای انتصاباتش با اعضای شورا مشورت کند؛ بعضی موارد انجام شد، بعضی نه!

نجفی قول داده بود برای انتصاباتش با اعضای شورا مشورت کند؛ بعضی موارد انجام شد، بعضی نه!
عضو کمیسیون حمل و نقل شورای شهر گفت: ما باید طبق شعارهایی که داده ایم نظارت خود را انجام دهیم و شعارهایمان را عملی کنیم.

نجفی قول داده بود برای انتصاباتش با اعضای شورا مشورت کند؛ بعضی موارد انجام شد، بعضی نه!

عضو کمیسیون حمل و نقل شورای شهر گفت: ما باید طبق شعارهایی که داده ایم نظارت خود را انجام دهیم و شعارهایمان را عملی کنیم.
نجفی قول داده بود برای انتصاباتش با اعضای شورا مشورت کند؛ بعضی موارد انجام شد، بعضی نه!

ممکن است بپسندید...