وزارت بهداشت تعهدی برای جذب بهیاران ندارد

وزارت بهداشت تعهدی برای جذب بهیاران ندارد
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از پیگیری وضعیت طرح تربیت بهیار یک ساله از سوی وزارت بهداشت خبر داد و گفت: وزارت بهداشت تعهدی برای جذب کمک پرستاران نداشته و در صورت لزوم از آن‌ها استفاده خواهد کرد.

وزارت بهداشت تعهدی برای جذب بهیاران ندارد

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از پیگیری وضعیت طرح تربیت بهیار یک ساله از سوی وزارت بهداشت خبر داد و گفت: وزارت بهداشت تعهدی برای جذب کمک پرستاران نداشته و در صورت لزوم از آن‌ها استفاده خواهد کرد.
وزارت بهداشت تعهدی برای جذب بهیاران ندارد

ممکن است بپسندید...