کیانوش رستمی نقره گرفت/ میری در جایگاه هفتم ایستاد

کیانوش رستمی نقره گرفت/ میری در جایگاه هفتم ایستاد
در مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان، کیانوش رستمی در حرکت یکضرب با مهار وزنه ۱۷۴ کیلویی به مدال نقره رسید و علی میری با مهار وزنه ۱۵۵ کیلوگرم در جایگاه هفتم قرار گرفت.

کیانوش رستمی نقره گرفت/ میری در جایگاه هفتم ایستاد

در مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان، کیانوش رستمی در حرکت یکضرب با مهار وزنه ۱۷۴ کیلویی به مدال نقره رسید و علی میری با مهار وزنه ۱۵۵ کیلوگرم در جایگاه هفتم قرار گرفت.
کیانوش رستمی نقره گرفت/ میری در جایگاه هفتم ایستاد

ممکن است بپسندید...